Funkcionális nyelvek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USZT_logo_cmyk.jpg

Funkcionális nyelvek

 

Király Roland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKF • Eger, 2011

Š Király Roland, 2011


 

Kézirat lezárva: 2011. január 31.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Tartalomjegyzék

A funkcionális programozási nyelvek világa. 6

A funkcionális nyelvekről általában. 6

Erlang. 9

Clean. 10

FSharp. 10

Funkcionális programok általános jellemzői 11

Term újraíró rendszerek. 11

Gráf újraíró rendszerek. 11

Funkcionális tulajdonságok. 12

Alapvető nyelvi konstrukciók. 12

Függvények és rekurzió. 12

Hivatkozási helyfüggetlenség. 12

Nem frissíthető változók. 12

Lusta és mohó kiértékelés. 12

Mintaillesztés. 13

Magasabb rendű függvények. 13

Curry módszer. 13

Statikus típusrendszer. 13

Halmazkifejezések. 13

Alapvető Input-Output. 14

Erlang. 14

Clean. 14

FSharp. 14

Kezdeti lépések Erlang programok futtatásához. 15

Clean kezdetek. 17

F# programok írása és futtatása. 18

Mellékhatások kezelése. 19

Az adatok kezelése. 21

Változók. 21

Adatok tárolása. 21

Egyszerű változók. 21

Kifejezések. 23

Műveleti aritmetika. 23

Mintaillesztés. 25

If kifejezés. 29

Case kifejezés. 30

Kivételkezelés. 32

Összetett adatok. 37

Rendezett n-esek. 37

Tuple. 37

Rekord. 39

Függvények és rekurzió. 43

Függvények készítése. 43

6.2 Rekurzív függvények. 44

Rekurzió. 44

Rekurzív ismétlések. 45

Magasabb rendű függvények. 47

Listák és halmazkifejezések. 53

7.1 Statikus listák kezelése. 55

Lista kifejezések. 63

Összetett és beágyazott listák. 66

Lista-kifejezések beágyazása. 66

Funkcionális nyelvek ipari felhasználása. 68

Kliens-szerver alkalmazások készítése. 68

Irodalomjegyzék. 72

 

 

A funkcionális programozási nyelvek világa

 

A funkcionális programozási nyelvek világa még a programozók között sem igazán közismert. Legtöbbjük az objektum orientált, valamint az imperativ nyelvek használatában jártas, és egyáltalán nem rendelkezik ismeretekkel az előbbiekről. Sokszor azt is nehéz elmagyarázni, hogy egy nyelv mitől funkcionális. Ennek számos oka van, többek között az, hogy ezek a nyelvek vagy speciális célokra készültek, és ezáltal nem terjedhettek el széles körben, vagy olyan bonyolult őket használni, hogy az átlag programozó hozzá sem kezd, vagy ha igen, akkor sem képes felnőni a feladathoz. Az oktatásban - néhány követendő kivételtől eltekintve - sem igazán találkozhatunk ezzel a programozási paradigmával. Az oktatási intézmények nagy részében szintén az imperatív és az OO nyelvek terjedtek el, és a jól bevált módszereket nehezen váltják fel újakkal. Mindezek ellenére érdemes komolyabban foglalkozni az olyan funkcionális programozási nyelvekkel, mint a Haskell [ 12 ] ,a Clean [10 ], és az Erlang [6 ]. A felsorolt nyelvek széles körben elterjedtek, jól elsajátíthatók, logikus felépítésűek, és az iparban is alkalmazzák némelyiket. Mindezen tulajdonságaikból kifolyólag ebben a jegyzetben is a felsorolt nyelvek közül választottunk ki kettőt, de nem feledkeztünk el a jelenleg feltörekvőben lévő nyelvekről sem, mint az F#, ezért minden fejezetben e három nyelven mutatjuk be a nyelvi elemeket, és a hozzájuk tartozó példaprogramokat. A fentiek alapján, és abból kiindulva, hogy a kedves olvasó ezt a könyvet a kezében tartja, feltételezhetjük, hogy a funkcionális nyelvekhez csak kis mértékben, vagy egyáltalán nem ért, de szeretné elsajátítani a használatukat. Ebből az okból kifolyólag azt a módszert alkalmazzuk, hogy a különleges funkcionális nyelvi elemeket az imperatív és az OO program konstrukciókból vett példákkal magyarázzuk, valamint megpróbálunk párhuzamokat vonni a paradigmák között. Abban az esetben, ha nem tudunk olyan „hagyományos” programozási nyelvekből vett elemeket találni, amelyek az adott fogalom analóg megfelelői, akkor a mindennapi életből, vagy az informatika egyéb területeiről merítünk. Ezzel a módszerrel bizonyosan elérjük a célunkat.

A jegyzet tehát a gyakorlati képzést, és az említett programozási nyelvek gyakorlati oldalról való megközelítését tűzte ki célul. Természetesen nagy hangsúlyt fektetünk a nyelvek tanulásának elméleti kérdéseire is, de nem ez az elsődleges célunk. A bemutatásra kerülő példaprogramok elkészítését a programozási stílus elsajátítása érdekében javasoljuk, s, hogy ez a feladat ne okozzon problémát, a programok forráskódjait ahol csak lehet, lépésről-lépésre bemutatjuk.

A funkcionális nyelvekről általában

A funkcionális nyelvek tanulását érdemes az elmélet megismerése mellett a paradigma filozófiai hátterének vizsgálatával kezdeni Érdemes továbbá megvizsgálni a funkcionális nyelvek legfőbb jellemzőit A paradigma megismerése során kitérünk arra is, hogy miért, és mikor érdemes ezeket a nyelveket használni. A funkcionális nyelvek egyik előnyős tulajdonsága a kifejezőerő, ami azt jelenti, hogy viszonylag kevés forráskóddal sok mindent le tudunk írni. Ez a gyakorlatban annyit tesz, hogy bonyolult problémákat tudunk megoldani viszonylag rövid idő alatt, a lehető legkisebb energia befektetésével. A funkcionális programok nyelvezete közel áll a matematika nyelvéhez. A matematikai formulák szinte egy az egyben átírhatók funkcionális nyelvi elemekre. Ez megint nagyon hasznos, ha figyelembe vesszük azt a tényt, hogy a programozás nem a fejlesztőeszköz elindításával és a program megírásával kezdődik, hanem a tervezési fázissal. Elsőként a program matematikai modelljét kell megalkotni, majd el kell készíteni a specifikációját, és csak ezután jön az a munkafolyamat, amely során a program szövegét begépeljük a szövegszerkesztőbe. Nézzünk meg a funkcionális nyelvek használatára egy konkrét példát úgy, hogy az elsajátítani kívánt nyelvek egyikét sem ismerjük Legyen az első példa az n! kiszámítása bármely n érték mellett. Ez a probléma annyira általános, hogy szinte minden programozási tankönyvben megtaláljuk egy változatát

 

factorial( 0 ) -> 1;

factorial( N ) -> N * factorial( N- 1 ).

 

1.1 program Faktoriális függvény - Erlang

 

Láthatjuk, hogy a forráskód, ami Erlang nyelven íródott igen egyszerű, és nem sokban különbözik a matematikai formulákkal definiált függvénytől, ami az alábbi módon írható le:

 

fakt n = n * f akt n - 1

 

Ez a leírás, ha Clean nyelven írjuk le, még inkább hasonlít a matematikai formára.

 

fakt n = if ( n==0 ) 1

( n * fakt( n-1) )

 

1.2 program Faktoriális függvény - Clean

 

A következő hasznos tulajdonság a kifejező erő mellett az, hogy a rekurzió megvalósítása nagyon hatékony. Természetesen készíthetünk rekurzív programokat imperatív nyelveken is, de ezeknek a vezérlési szerkezeteknek nagy hátránya, hogy a rekurzív hívások száma korlátozott, ami azt jelenti, hogy több-kevesebb lépés után mindenképpen megállnak. Ha a bázisfeltétel nem állítja meg a rekurziót, akkor a program-verem telítődése mindenképpen meg fogja. Funkcionális nyelvekben lehetőség van a rekurzió egy speciális változatának a használatára. Ez a konstrukció a tail-recursion, amely futása nem függ a program-veremtől, vagyis ha úgy akarjuk, soha nem áll meg.

 

f()->

...

f( )

g1( ) ->

g1( )

 

1.3 program Farok-rekurzív hívások

 

A konstrukció lényege, hogy a rekurzív hívások nem használják a vermet (legalábbis nem a megszokott módon). A verem kiértékelő és gráf átíró rendszerek mindig a legutolsó rekurzív hívás eredményével térnek vissza. A farok-rekurzió megvalósulásának az a feltétele, hogy a rekurzív függvény utolsó utasítása a függvény önmagára vonatkozó hívása legyen, és ez a hívás ne szerepeljen kifejezésben ( 1.3 programlista).

 

fact( N ) -> factr( N, 1 ).

 

factr( 0, X ) -> X;

factr( N, X ) -> factr( N-1, N*X ).

 

1.4 program Farok-rekurzív faktoriális függvény - Erlang

 

fact n = factr n 1

 

factr 0 x = x

factr n x = factr( n-1 ) ( n*x )

 

1.5 program Farok-rekurzív faktoriális függvény - Clean

 

let rec fakt n =

match n wit h

| 0 -> 1

| n -> n*fakt(  n-1 )

 

let rec fakt n = if n=0 then 1 else n*fakt( n-1 )

 

1.6 program Farok-rekurzív faktoriális függvény - F#

 

A rekurzív programokat látva, és azt a tényt figyelembe véve, hogy a rekurzió erősen korlátozott futással bír, felmerülhet bennünk az a kérdés, hogy egyáltalán mi szükség van rá, hiszen a rekurzív programokhoz mindig találhatunk velük ekvivalens iteratív megoldást. Ez az állítás igaz, ha nem egy funkcionális nyelvekről szóló tankönyvben állítjuk. A funkcionáls nyelvekben nem, vagy csak nagyon ritka esetekben találunk olyan - iterációs lépések megvalósítására szolgáló - vezérlő szerkezeteket, mint a for, vagy a while. Az iteráció egyetlen eszköze a rekurzió, és így már érthető, hogy miért van szükség a farok-rekurzív változatra.

 

loop ( Data ) ->

receive

{From, stop} -> From ! stop;

{From, {Fun, Data}} -> From ! Fun( Data );

loop( Data )

end.

 

1.7 program Rekurzív szerver - Erlang

 

 

Az Erlang nyelvben - és más funkcionális nyelvek esetében is - nem ritka az sem, hogy a kliens-szerver programok szerver része rekurziót használ a tevékeny várakozás megvalósítására. A kliens-szerver alkalmazások szerver oldali része minden egyes kérés kiszolgálása után új állapotba kerül, vagyis rekurzívan meghívja önmagát az aktuálisan kiszámolt adatokkal Amennyiben az 1.7 programlistában látható ismétlést a rekurzió hagyományos formájával szeretnénk megoldani, a szerver alkalmazás viszonylag hamar leállna a stack owerflow üzenet valamely, az adott szerveren használatos változatával. Az itt felsorolt néhány jellemző mellett a funkcionális nyelvek még számos, csak rájuk jellemző tulajdonsággal rendelkeznek, de ezekre a jegyzet más részeiben térünk ki. Részletesen bemutatjuk tehát a funkcionális nyelvek speciális elemeit, a rekurzió hagyományos és tail-rekurzív változatát, a halmazkifejezések használatát, valamint a lusta és a szigorú kifejezés-kiértékelés problémáit. Ahogy említettük, a fejezetek határozottan gyakorlat-centrikusak, és nem csak a „tisztán” funkcionális nyelvi elemek használatát ismertetik, hanem a funkcionális nyelvek ipari felhasználásánál alkalmazott üzenetküldésre, vagy a konkurens programok írására is kitérnek.

A jegyzet három ismert funkcionális nyelven mutatja be a programozási paradigmát Az egyik az Erlang [6 ], a másik a Clean [10 ], a harmadik az F# [11 ]. Az Erlangot fő nyelvként használjuk, mivel az ipari alkalmazása nagyon jelentős, és rendelkezik minden olyan tulajdonsággal, mely a funkcionális paradigma előnyeinek kihasználása mellett alkalmassá teszi az elosztott és hálózati programok írására. A Clean-re második nyelvként azért esett a választás, mert a funkcionális nyelvek közül talán a legszemléletesebb, és nagyon hasonlít a Haskell-re [ 12 ], ami a funkcionális nyelvek klasszikus darabjának számít. Az F# a harmadik nyelv, melynek használata jelenleg rohamosan terjed, ezért nekünk sem szabad elfeledkezni róla. A példaprogramok magyarázata főként az Erlang forrásokra vonatkozik, de ahol lehetséges, a Clean és F# nyelvű programrészek magyarázata is helyet kapott.

 

Erlang. Az Erlang nyelvet az Ericsson és az Ellemtel Computer Science Laboratories fejlesztette ki. Olyan programozási nyelv, mely lehetővé teszi valós idejű elosztott, és különösen hibatűrő rendszerek fejlesztését. Az Ericsson az Erlang Open Telecom Platform kiterjesztését használja telekommunikációs rendszerek kifejlesztésére. Az OTP használata mellett megoldható a megosztott memória nélküli adatcsere az alkalmazások között. A nyelv támogatja a különböző programozási nyelveken írt komponensek integrálását. Nem „tisztán” funkcionális nyelv, sajátos típusrendszere van, valamint kitűnően használható elosztott rendszerek készítésére.

 

Clean. A Clean funkcionális nyelv, amely számos platformon és operációs rendszeren hozzáférhető, és ipari környezetben is használható. Rugalmas és stabil integrált fejlesztői környezettel rendelkezik, ami egy szerkesztőből és egy projekt manager-ből áll. A Clean IDE az egyetlen fej- lesztőeszköz, amelyet teljes egészében tiszta funkcionális nyelven írtak. A fordítóprogram a rendszer legösszetettebb része. A nyelv moduláris, definíciós modulokból (dcl), valamint implementációs fájlokból (icl) áll A fordító a forráskódot platform független ABC kódra fordítja (.abc fájlok).

 

FSharp. A .NET keretrendszerben meghatározó szerepet fog betölteni a funkcionális programozási paradigma. A funkcionális paradigma új nyelve az F# A nyelvet a Microsoft a .NET keretrendszerhez fejleszti. Az F# nem tisztán funkcionális nyelv, támogatja az objektum orientált programozást, valamint a .NET könyvtárak elérését, valamint az adatbázis kezelést F#- ban lehetőség van SQL-lekérdezéseket leírni (meta nyelvtan segítségével), és ezeket SQL-re fordítani külső értelmező használatával. Az F# nyelven írt kódokat fel lehet használni C# programokhoz, mivel azok szintén hozzáférnek az F# típusokhoz.


Funkcionális programok általános jellemzői

Mielőtt elkezdenénk a nyelvi elemek részletes tárgyalását, néhány fogalmat mindenképpen tisztáznunk kell, és meg kell ismerkednünk a funkcionális nyelvek alapjaival.

 

Tiszta és nem tiszta nyelvek. A funkcionális nyelvek között léteznek tiszta, és nem tisztán funkcionális nyelvek A LISP [13 ] , az Erlang, az F#, és még néhány ismert funkcionális nyelv nem tisztán funkcionálisak, mivel a függvényeik tartalmaznak mellékhatásokat (valamint néhány nyelv esetében destruktív értékadást)

1.1       megjegyzés A mellékhatások, valamint a destruktív értékadás fogalmára később visszatérünk...

Tiszta nyelv a Haskell, ami az input, és az output kezelésére a Monad technikát használja. A Haskell mellett tiszta nyelvnek számít még a Clean és a Miranda. A funkcionális nyelvek alapja a -kalkulus, és a funkcionális programok általában függvény definíciók sorozatából és egy kezdeti kifejezésből állnak. A program futtatása során a kezdeti kifejezés kiértékelésével juthatunk el a program végeredményéhez. A futtatáshoz legtöbbször egy redukciós, vagy gráf-átíró rendszert használunk, amely a programszövegből felépített gráfot behelyettesítések sorozatával redukálja.

 

1.2 megjegyzés A matematikai logikában, és a számítástudományban a Lambda, vagy -kalkulus, a függvény definíciók, függvény alkalmazások, és a rekurzió formális eszköze Alonzo Church vezette be az 1930-as években a matematika alapjai kutatásának részeként.

A Lambda-kalkulus alkalmas kiszámítható függvények formális leírására Ezen tulajdonsága miatt válhatott az első funkcionális nyelvek alapjává. Mivel minden -kalkulussal definiálható függvény. Turing-kiszámítható [7 ], minden „kiszámítható” függvény leírható -kalkulussal Később ezekre az alapokra támaszkodva kifejlesztették a kibővített Lambda-kalkulust, amely már tartalmaz az adatokra vonatkozóan típus, operátor és literál fogalmat. A programok fordítása során a kibővített Lambda-kalkulus programjait először az eredeti Lambda-kalkulusra alakítják át, és ezt implementálják A kibővített Lambda-kalkuluson alapuló nyelvek például az ML, Miranda és a Haskell…

 

Term újraíró rendszerek. A Lambda-kalkulus egy alternatív változata a Term Újraíró Rendszer (TRS) Ebben a modellben a funkcionális program függvényei újraírási szabályoknak, a kezdő kifejezése pedig egy redukálható termnek felel meg. A TRS általánosabb modell a Lambda-kalkulusnál. Nem determinisztikus működést is le lehet írni vele. A Lambda-kalkulusban a legbaloldalibb, legkülső levezetések sorozata vezet el a normál formához, a TRS-ben a párhuzamos-legkülső redukciókkal lehet biztosítani a normál forma elérését Felhasználható funkcionális nyelvek implementálására, de figyelembe kell venni azt a problémát, hogy nem biztosítja az azonos kifejezések egyszeri kiszámítása.

 

Gráf újraíró rendszerek. A TRS rendszerek általánosítása a gráf újraíró rendszer (GRS), mely konstans szimbólumokon, valamint gráf csúcsok nevein értelmezett újraírási szabályokból áll. A funkcionális program kezdő kifejezésének egy speciális kezdő gráf, a függvényei pedig a gráf újraírási szabályoknak felelnek meg. A leglényegesebb különbség a két újraíró rendszer között az, hogy a GRS- ben az azonos kifejezések kiszámítása csak egyszer történik meg. Ez a tulajdonsága sokkal inkább alkalmassá teszi funkcionális nyelvek implementációjára. Az implementáció általános módszere, hogy a programot TRS formára alakítják, majd GRS-t készítenek belőle, végül gráf redukcióval normál formára hozzák. A funkcionális nyelvek mintaillesztése, és az ebben használt prioritás alkalmazható a gráf újraírási szabályainak érvényesítése során is. Az ilyen redukciós módszert alkalmazó rendszereket funkcionális GRS-nek (FGRS) nevezik Funkcionális programnyelvek implementációiban FGRS-ket használva a logikai és imperatív nyelvek olyan nem funkcionális tulajdonságai is, mint a mellékhatás, könnyen leírhatók.

Funkcionális tulajdonságok

Alapvető nyelvi konstrukciók. A funkcionális nyelvek - legyenek tisztán, vagy nem tisztán funkcionálisak - tartalmaznak számos olyan konstrukciót, melyeket az OO nyelveknél nem, vagy csak korlátozott funkcionalitás mellett találhatunk meg, valamint rendelkeznek olyan tulajdonságokkal, amelyek szintén csak a funkcionális nyelveket jellemzik.

 

Függvények és rekurzió. A funkcionális programok írása során függvény definíciókat készítünk, majd a kezdeti kifejezés kiértékelésével - ez is egy függvény - elindítjuk a program futását Egy függvény meghívhatja önmagát, funkcionális nyelvek esetén farok-rekurzió alkalmazása mellett akárhányszor.

 

Hivatkozási helyfüggetlenség. A kifejezések értéke nem függ attól, hogy a program szövegében hol fordulnak elő, vagyis bárhol helyezzük el ugyanazt a kifejezést, az eredménye ugyanaz marad. Ez a tisztán funkcionális nyelvekre igaz leginkább, ahol a függvényeknek nincs mellékhatása, így a kiértékelésük során sem változtatják meg az adott kifejezést.

 

Nem frissíthető változók. A funkcionális nyelvekre jellemző, de az OO programozók körében legkevésbé kedvelt technika a nem frissíthető változók használata. A destruktív értékadás nem engedi meg a változók többszöri kötését, vagyis az I = I + 1 típusú értékadásokat.

 

Lusta és mohó kiértékelés. A funkcionális nyelvek kifejezés kiértékelése lehet lusta (lazy ), vagy mohó (strict) A lusta kiértékelés során a függvények argumentumai csak akkor értékelődnek ki, ha azokra feltétlenül szükség van. A Clean ilyen lusta kiértékelést alkalmaz, míg az Erlang inkább a szigorú nyelvek közé tartozik A mohó kiértékelés minden esetben kiértékeli a kifejezéseket, mégpedig olyan hamar, ahogyan az lehetséges

 

A lusta kiértékelés a inc 4+1 kifejezést elsőként (4+1)+1 kifejezésként interpretálná, míg a mohó rendszer azonnal 5 + 1 formára hozná.

 

Mintaillesztés. A mintaillesztés függvényekre alkalmazva azt jelenti, hogy a függvény több ággal rendelkezhet, és az egyes ágakhoz (clause) a formális paraméterek különböző mintáit rendelhetjük hozzá. A függvény hívásakor mindig az az ág fut le, amelynek a formális paramétereire a híváskor megadott aktuális paraméterek illeszkednek. Az OO nyelvekben az ilyen függvényeket overload függvénynek nevezzük. A mintaillesztés alkalmazható változók, és listák mintaillesztése esetén is, valamint elágazások ágainak (branch ) a kiválasztására.

 

Magasabb rendű függvények. Funkcionális nyelvekben - kifejezéseket, vagyis speciálisan leírt függvényeket adhatunk át más függvények paraméter listájában. Természetesen nem a függvényhívás kerül a paraméterek közé, hanem a függvény prototípusa. Számos programozási nyelv lehetőséget ad arra, hogy változókba kössük a függvényeket, majd az így megkonstruált változókat később függvényként használjuk. A kifejezéseket elhelyezhetjük lista-kifejezésekben is. A függvénnyel való paraméterezés segítségünkre van abban, hogy teljesen általános függvényeket, vagy programokat hozzunk létre, ami kifejezetten hasznos szerver alkalmazások készítésekor.

 

Curry módszer. A Curry módszer a részleges függvény alkalmazás, ami azt jelenti, hogy a több paraméteres függvények visszatérési értéke lehet egy függvény és a maradék paraméterek Ez alapján minden függvény tekinthető egyváltozós függvénynek. Amennyiben a függvénynek két változója van, akkor csak az egyiket tekintjük a függvényhez tartozó paraméternek. A paraméter megadása egy új egyváltozós függvényt hoz létre, amit alkalmazhatunk a második változóra. A módszer több változó esetén is működőképes Erlangban és F#-ban nincs ilyen nyelvi elem, de a lehetősége adott Készítéséhez függvény kifejezést használhatunk.

 

Statikus típusrendszer. A statikus típusrendszerekben nem kötelező a deklarációk megadása, de követelmény, hogy a kifejezés legáltalánosabb típusát a fordítóprogram minden esetben ki tudja következtetni. A statikus rendszer alapja a Hindley-Milner [7 ] polimorfikus típusrendszer. Természetesen a típusok megadásának az elhagyhatósága nem azt jelenti, hogy azok nincsenek jelen az adott nyelvben Igenis vannak típusok, csak a kezelésükről, valamint a kifejezések helyes kiértékeléséről a típuslevezető rendszer és a fordítóprogram gondoskodik.

 

Halmazkifejezések. A különböző nyelvi konstrukciók mellett a funkcionális nyelvekben számos különleges adattípust is találunk, mint a rendezett n-es, vagy ismertebb nevén a tuple, valamint a halmazkifejezések, és az ezekhez konstruálható lista generátorok. A lista adattípus a Zermelo-Fraenkel [3 ] féle halmazkifejezésen alapul. Tartalmaz egy generátort, amely az elemek listába tartozásának feltételét írja le, valamint azt, hogy a lista egyes elemeit hogyan, és milyen számban kell előállítani Ezzel a technológiával elvben végtelen listát is képesek vagyunk leírni az adott programozási nyelven, mivel nem a lista elemeit, hanem a lista definícióját írjuk le.


Alapvető Input-Output

A fejezetekben szereplő példák megértéséhez, valamint a gyakorlás érdekében meg kell tanulnunk azt, hogy miként készítsük el az Erlang, a Clean és az F# nyelvű programokat, valamint azt is, hogyan kell a futtatás során a programok ki és bemenetét kezelni. A programok elkészítéséhez felhasznált eszközök és futtató rendszerek mindegyike ingyenesen hozzáférhető, de a fejlesztő eszközök tekintetében a kedves olvasó eltérhet az itt szereplő szoftverektől és operációs rendszertől, és választhatja a szívének kedveset.

Erlang. Erlang programokról lévén szó, a rugalmasság fontos szempont mind a fejlesztés, mind a programok felhasználása tekintetében. Az Erlang nem rendelkezik kizárólag a nyelvhez készített fejlesztő eszközzel. Programjainkat elkészíthetjük szövegszerkesztővel, vagy más nyelvekhez készített, esetleg általános felhasználású grafikus fejlesztő eszközzel. A Linux rendszereken [14 ] az egyik legelterjedtebb szerkesztő program az Emacs [16 ] Ezt a programot nem kezelhetjük szövegszerkesztőként, mivel alkalmas szinte minden ismert nyelv, még a Tex [9 ] alapú nyelvek kezelésére is. Egy másik érdekes rendszer az Eclipse [18 ], ami inkább Java [15 ] nyelvű programok fejlesztésére készült, de rendelkezik Erlang nyelvű programok írására és futtatására használható beépülő modullal. Amennyiben nem kívánunk fejlesztő eszközt használni, programozhatunk közvetlenül a parancssorban, de ebben az esetben nehezebb dolgunk lesz az összetett, több modulból felépülő szoftverek kivitelezésével.

Clean. A Clean [10 ] nyelvű példaprogramok kevesebb fejtörést okoznak, mivel a nyelv rendelkezik saját - és igen sajátos integrált fejlesztői eszközzel. Az eszköz a szöveg szerkesztési, valamint a program futtatási szolgáltatások mellett rendelkezik beépített hibakeresővel (debugger), ami megkönnyíti a programozó munkáját.

2.1 megjegyzés Természetesen az Erlang is rendelkezik hibakeresővel, ami szintén jól használható, de a hibaüzenetei első látásra igen ijesztőek…

FSharp. Az F# programokat hagyományosan a MS Visual Studio legújabb verzióival, vagy más programírásra alkalmas editorral is elkészíthetjük. A nyelv futtató rendszere és a debuggere kényelmes, valamint könnyen tanulható. Az F# alkalmas nagyobb projektek készítésére, és az elkészített projektek integrálhatóak a C# és C++ nyelvű programokhoz.


Kezdeti lépések Erlang programok futtatásához

Az első program készítésének a lépéseit a kód megírásától a futtatásáig elemezni fogjuk Ez a program egyszerű összeadást valósít meg két változóban tárolt számon. A parancssori verzió elkészítését követően megírjuk a függvényt használó változatot, amit egy modulban helyezünk el, hogy azt később is futtatni tudjuk. A parancssori megoldásnak az a gyakorlati haszna, hogy nem kell konfigurálnunk semmilyen fejlesztő eszközt, vagy futtató környezetet 2.2 megjegyzés. Természetesen a program futtatásához rendelkeznünk kell a nyelv fordító programjával és futtató rendszerével…

Az Erlang program elkészítéséhez gépeljük a parancssorba az erl szót, ami elindítja az Erlang rendszert parancssori üzemmódban. Amennyiben elindult a rendszer, gépeljük be az alábbi program sorokat!

 

> A = 10.

> B = 20.

> A + B.

> 30

2.1 program Változók összeadása parancssori programmal

 

A 2.1 programlista első sorában értéket adunk az A változónak Ezt a műveletet valójában kötésnek kellene neveznünk, mivel - mint azt korábban már leszögeztük - a funkcionális nyelvekben a változók csak egyszer kapnak értéket, vagyis egyszer köthető hozzájuk adat.

 

Az imperatív nyelvekben megszokott destruktív értékadás (A = A + 1) a funkcionális nyelvekben nincs jelen. Ez a gyakorlatban annyit jelent, hogy az értékadást megismételve hibaüzenetet kapunk eredményül, ami tájékoztat minket a változó korábbi kötéséről. A második sorban a B változó értékét kötjük, majd az A + B kifejezéssel összeadjuk a két változó tartalmát. Az utolsó sorban a kifejezés eredményét láthatjuk a parancssorba írva. Amennyiben meg szeretnénk ismételni ezt a néhány utasítást, a hibák elkerülése érdekében az f nevű könyvtári függvényt kell meghívnunk, ami felszabadítja a kötött változókat.

 

2.3 megjegyzés Az f() (2.2 példa) paraméterek nélküli meghívása az összes változót felszabadítja, és minden, a változókban tárolt adat elveszik…

 

> f(A).

> f(B ).

> f( ) .

2.2 program Változók felszabadítása

 

Ahogy a példaprogramokban láthatjuk, az utasítások végét  (pont) zárja. Ez a modulok esetén úgy módosul, hogy a függvények végén pont, az utasításaik végén pedig vessző áll. A ; arra használható, hogy a függvények, vagy az elágazások ágait elválasszák egymástól. Amennyiben hiba nélkül lefuttatuk a programot, készítsük el a tárolt változatát is, hogy ne kelljen minden futtatás előtt újra és újra begépelnünk a sorait. Az összetartozó függvényeket modulokba, a modulokat fájlokba szokás menteni, mert így bármikor felhasználhatjuk a tartalmukat. Minden modul rendelkezik azonosítóval, vagyis van neve, és egy export listával, ami a modul függvényeit láthatóvá teszi a modulon kívüli világ számára.

 

-module( mod ).

-export( [ sum/2 ] ).

 

sum(A, B) ->

A + B.

 

2.3 program Összadó függvény modulja

 

A függvények modulon belüli sorrendje teljesen lényegtelen. A sorrend semmilyen hatást nem gyakorolhat a fordításra és a futtatásra. A modul nevét a -module() zárójelei között kell elhelyezni, és a névnek meg kell egyezni a modult tartalmazó fájl nevével. Az export-lista, ahogy a neve is mutatja egy lista, melybe a publikus függvényeket kell feltüntetni a nevükből és az aritás-ukból képzett párossal (f/1, g/2, h/0). Az aritás a függvény paramétereinek a száma, tehát egy két paraméteres függvény aritása kettő, a paraméterekkel nem rendelkező függvényé pedig nulla.

2.4 megjegyzés A függvényekre a dokumentációkban, valamint a szöveges leírásokban is a név és aritás párossal hivatkozunk, mert így egyértelműen azonosítani lehet azokat.

Több modul használata esetén a függvény moduljának a neve is része az azonosítónak. A modul nevéből, és a függvény azonosítójából álló nevet minősített névnek nevezzük (modul:fuggveny/aritas, vagy mod:sum/2)  

A függvények neve mindig kisbetűvel kezdődik, a változóké nagybetűvel. A függvényeket a nevük vezeti be, majd a paraméterlista következik, melyet különböző őrfeltételek követhetnek. A feltételek után áll a függvény törzse, melyet egy ág esetén egy pont zár.

2.5 megjegyzés A függvények készítését és használatát később részletesen megvizsgáljuk…

Ha elkészítettük a modult, mentsük el arra a névre, amit a modulban használtunk azonosítónak, ezután következhet a fordítás, majd a futtatás.

 

> c( mod )

> { ok, sum}

> mod:sum( 10, 20 ).

> 30

2.4 program Parancssori fordítás

 

A modul lefordítását a parancssorban végezhetjük a legegyszerűbben a c(sum) formulával, ahol a c a compile szóra utal, a zárójelek között pedig a modul neve található ( 2.4 ) A fordítás sikerességéről, vagy az elkövetett hibákról, a fordítóprogram azonnal tájékoztat minket. Siker esetén rögtön meghívhatjuk a modulban szereplő, és az export listában feltüntetett függvényeket. A futtatáshoz a modul nevét kell használnunk a minősítéshez. A modul nevét : után a függvény neve követi, majd a formális paraméter lista alapján az aktuális paraméterek következnek Amennyiben mindent jól csináltunk, a képernyőn megjelenik a sum/2 függvény eredménye, vagyis a megadott két szám összege.

 

> f( A ).

> f( B ).

> f( ).

 2.5 program Változók felszabadítása

 

Clean kezdetek

Clean programok készítése az integrált fejlesztőeszköz segítségével lényegesen egyszerűbb, mint az IDE-vel nem rendelkező funkcionális nyelveké. Az eszköz elindítása után a kód szerkesztőben megírhatjuk a programok forráskódját, majd a hibajavítást követően le tudjuk futtatni azokat. A Clean kód megírásához a következő lépéseket kell végrehajtanunk:

 

module sajatmodul

import StdEnv

 

// i d e k e r ü l a s a j á t kó d

…

..

.

 

2.6 program Clean példaprogram

F# programok írása és futtatása

Az egyik, és egyben egyszerűbb lehetőség, a Visual Studio 2010 használata. Ez az első Visual Studio ami már tartalmazza az F# nyelvet Indítsuk el az eszközt, majd a File menüben hozzunk létre egy új F# project et. Nyissuk meg a File/New/Project párbeszédablakot, majd válasszuk ki az Other Languages/Visual F# kategóriából az F# Application pontot Jelenítsük meg az „Interactive” ablakot, a View/Other Windows/F# Interactive menüpont segítségével (használhatjuk a Ctrl+Alt+F billentyű kombinációt is). A parancsokat gépelhetjük közvetlenül az interaktív ablakba, vagy az automatikusan készített Program.fs állományba a szerkesztőn keresztül Utóbbi esetben a kódban a futtatni kívánt sorra - vagy kijelölésre - jobb egérgombbal kattintva, és a Send Line to Interactive - esetleg Send to Interactive - menüpontot választva futtathatjuk le a kívánt kódrészletet. A program egészét a Debug/Start Debugging menüpont kiválasztásával futtathatjuk (gyorsbillentyű: F5). Próbaképpen gépeljük be a 2.7 listában található sorokat az interaktív ablakba.

 

let A = 10;;

let B = 20;;

A + B;;

2.7 program F# példaprogram

 

Az interaktív ablakban a 2.8 listában látható sor jelenik meg

 

val it:int = 30

 

2.8 program Interaktív ablak

 

Az F# programok írására a fentieknél egy sokkal egyszerűbb megoldás is kínálkozik Lehetőségünk van a nyelvhez kiadott parancssoros interpreter használatára, amely ingyenesen letölthető a www.fsharp.net weboldalról.

 

module sajatModul

 

let a = 10

let b = 20

let sum a b = a + b

 

2.9 program F# module

 

A parancssori fordító használata mellett a programot egy fájlban kell elhelyeznünk, és azt a 2.9 listában található minta alapján kell elkészítenünk (több modul használata esetén a module kulcsszó kötelező)

 

Mellékhatások kezelése

Vizsgáljuk meg újra az Erlang nyelven készült sum/2 nevű függvényt ( 2.3 programlista). Láthatjuk, hogy a függvény azon kívül, hogy összeadja a paraméterlistájában kapott két értéket, semmi mást nem csinál A meghívás helyére visszatér az összeggel, de nem ír semmit a képernyőre, nem küld és nem kap üzenetet, vagyis csak a paramétereiben fogad el adatot. Az ilyen függvényekre azt mondjuk, hogy nincs mellékhatásuk. Számos nyelvben a mellékhatással rendelkező függvényeket a dirty jelzővel illetik, ami arra utal, hogy a függvény nem teljesen szabályos működésű. Az imperatív nyelvekben a mellékhatásos függvényeket eljárásnak (void), a mellékhatás nélküli változatokat függvénynek nevezzük. Ezekben a nyelvekben a mellékhatással nem rendelkező függvényeknek van típusa, az eljárásoknak nincs, vagy void típusúak. A Clean, az Erlang és az F# nyelvek nem tisztán funkcionálisak, mint a Haskell [12 ], aminek az IO műveletei úgynevezett Monad-okra épülnek. Azért, hogy láthassuk a példaprogramok kimenetét, néha el kell térnünk attól az elvtől, hogy nem készítünk dirty függvényeket. A mellékhatásokat azért sem mellőzhetjük, mert a kiíró utasítások eleve mellékhatást eredményeznek. Az ilyen függvények nem csak az eredményüket adják vissza, hanem elvégzik a kiírás műveletét is.

Az Erlang nyelv egyik kiíró utasítása az io könyvtári modulban található format függvény. Segítségével a standard inputon - vagy a programozó által meghatározott inputon - formázottan jeleníthetjük meg az adatokat. Második próbálkozásnak készítsük el az összeadást végző program azon változatát, amely üzeneteket ír a standard inputra, valamint vissza is tér az eredménnyel. Ez a függvény tipikus példája a mellékhatásoknak, melyek a funkcionális programok függvényeit nehezen használhatóvá tehetik. Ez az állítás egyébként minden más paradigma esetén is igaz.

 

-module (mod ).

-export ( [ sum/2 ] ).

 

sum(A, B) ->

     io:fo rmat( "szerintem ˜w˜n",

[random:uniform( 100 ) ] ),

A + B.

 

2.10 program Mellékhatásos függvény - Erlang

 

A 2.10 példában a sum/2 függvény elsőként kiírja a képernyőre, hogy szerinte mi lesz az összeadás értéke A random modul uniform/1 függvénye segítségével előállít egy véletlen számot, ezt használva tippként, nyilván elég csekély találati eséllyel. A kiírás után visszatér a valódi eredménnyel. A függvénynek ebben a formában nem sok értelme van, de jól példázza a mellékhatásos, valamint a format működését. Az IO műveleteket a programozók gyakran hibakeresésre is használják. Olyan programozási környezetben, ahol a hibakeresés nehézkes, vagy nincs rá más lehetőség, az adott nyelv kiíró utasításai alkalmasak a változók, listák és egyéb adatok megjelenítésére, valamint a hibák megtalálására.


Az adatok kezelése

Változók

A funkcionális nyelvekben a változók kezelése nagyon eltér az imperatív és OO környezetben megszokottaktól. A változók csak egyszer kaphatnak értéket, vagyis egyszer lehet kötni hozzájuk értéket. A destruktív értékadás hiánya számos olyan konstrukció használatát kizárja, amelyek az egymás utáni, többszörös értékadáson alapulnak (I = I + 1). Természetesen minden, az OO és egyéb imperatív nyelveknél megszokott formáknál van funkcionális megfelelője. A destruktív értékadást kiválthatjuk egy újabb változó bevezetésével. A = A0 + 1 Az ismétléseket (ciklusok, mint a for, a while és a do-while) rekurzióval és több ággal rendelkező függvények írásával oldjuk meg, de erről a függvényekről szóló részben ejtünk szót.

 

Adatok tárolása. Funkcionális nyelvek használata mellett az adatainkat tárolhatjuk változókban, a változókat listákban, vagy rendezett n-esekben (tuple), és természetesen fájlokban, valamint adatbázis kezelők tábláiban.

3.1 megjegyzés Számos funkcionális nyelvi környezetben találunk az adott nyelvhez optimalizált adatbázis kezelő modulokat, vagy önálló rendszereket. Az Erlang ismert adatbázis kezelője a MNESIA [17 ], és a hozzá tartozó lekérdező nyelv a QLC [17

A fájl és adatbázis alapú tárolással nem foglalkozunk részletesen, de az említett három adatszerkezetet mindenképpen meg kell vizsgálnunk ahoz, hogy képesek legyünk a hatékony adatkezelésre. A változók, a tuple és a listák jellemzik leginkább a funkcionális nyelvek adattárolását, de számos nyelvben van még egy különleges elem, az atom, amelyet legtöbbször azonosítóként használunk. A függvények neve is atom, valamint a paraméter listákban is gyakran találhatunk atomokat, amelyek a függvények egyes ágait azonosítják ( 3.2 programlista).

 

Egyszerű változók A változókban tárolhatunk egész, és valós számokat, valamint karaktereket és karakter sorozatokat. A karakterláncok a legtöbb funkcionális nyelvben a listákhoz készített „szintaktikus cukorkák”.

3.2 megjegyzés A „szintaktikus cukorka” kifejezés arra utal, hogy a string nem valódi adattípus, hanem lista, amely a karakterek kódjait tárolja, de készült hozzá egy mechanizmus és néhány függvény, valamint operátor, ami a felhasználást, kiírást és a formázást egyszerűbbé teszi…

 

  A = 10, %integer

  B = 3.14, %real

  C = alma, %változóban tárolt atom

  L = [ 1, 2, A, B, a, b ], %vegyes tartalmúlista

  N = { A, B, C = 2}, %három elemű tuple

LN = [ N, A, B, { a, b } ] %lista négy elemmel

 

3.1 program Erlang változók

 

   let A = 10 //int

   let B = 3.14 //float

 let L1 = [ 1, 2, A, B, ’a’, ’b’ ] //vegyes tartalmú lista

 let L2 = [ 1; 2; 3; 4 ] // int lista

  let N = ( A, B, C ) //három elemű tuple

let LN = [ N, A, B, ( ’a’, ’b’ ) ] //lista négy elemmel

 

3.2 program F# változók


Kifejezések

Műveleti aritmetika. A funkcionális nyelvek is rendelkeznek azokkal az egyszerű, numerikus, és logikai operátorokkal, mint az imperatív, és OO társaik. A kifejezések kiértékelésében is csak annyiban térnek el, hogy a funkcionális nyelvekben a korábban már említett lusta, valamint a mohó kiértékelés is (vagy mindkettő egyszerre) szerepelhet. A különbségek ellenére az egyszerű műveletek írásában, és a kifejezések szerkezetében nagy a hasonlóság. A 4.1 lista bemutatja a teljesség igénye nélkül az operátorok használatát mind a numerikus, mind logikai érékekre alkalmazva.

 

> hello

hello

> 2 + 3 * 5.

17

> ( 2 + 3 ) * 5.

25

> X = 22

22

> Y = 20.

20 > X + Y.

42

> Z = X + Y

42

> Z == 42.

true

> 4/3.

1.3333333333333333

> { 5 rem 3, 4 div 2}.

{2 , 2}

 

4.1 program Operátorok használata - Erlang

 

A 4.2 lista azokat az operátorokat tartalmazza, melyeket a különböző kifejezések írásakor használhatunk.

4.1 megjegyzés Ha jobban megvizsgáljuk a listát, rájöhetünk, hogy nem csak az operátorokat, hanem azok precedenciáját is tartalmazza. Az első sorban találjuk a legerősebb műveleteket, és lefelé haladva a listában a „gyengébbeket”...

 

( unáris) +, ( unaris ) -, bnot,  not

 

/, *, div, rem, band, and ( bal asszociatívak )

 

+, -, bor, bxor, bsl, bsr, or, xor ( bal asszociatívak )

 

++, -- ( jobb asszociatívak )

 

==, /=, =<, <, >=, >, =:=, =/=

 

andalso

 

orelse

 

4.2 program Operátor precedencia - Erlang

 

!

 

 

o !! %

 

^

 

* / mod rem

 

+ - bitor bitand bitxo r

 

++ +++

 

== <> < <= > >=

 

&&

 

||

 

:=

 

‘bind‘

 

4.3 program Operátor precedencia - Clean

 

-, +, %, %%, &, &&, !, ~ ( prefix operátorok, balasszociatívak )

 

*, /, % ( bal asszociatívak )

 

-, + ( bináris , balasszociatívak )

 

<, >, =, |, & ( bal asszociatívak )

 

&, && ( balasszociatívak )

 

o r, || ( bal asszociatívak )

 

4.4 program Operátor precedencia - F#

 

4.2 megjegyzés A numerikus, és a logikai típusok mellett a string típusra is találunk néhány operátort Ezek a ++ és a -- . Ezek a műveletek valójában lista kezelő operátorok Tudjuk, hogy a két típus lényegében azonos...

 

Mintaillesztés

A minták használata, és a mintaillesztés a funkcionális nyelvekben ismert, és gyakran alkalmazott művelet Imperatív programozási nyelvekben, valamint az OO programokban is találunk hasonló fogalmakat, úgy mint az operátor, és függvény túlterhelés. Mielőtt rátérnénk a funkcionális nyelvek mintaillesztésére, ismétlésként vizsgáljuk meg az OO osztályokban gyakorta alkalmazott overload metódus működését. A technika lényege az, hogy egy osztályon belül (class) ugyanazzal a névvel, de más paraméterezéssel állíthatunk elő metódusokat.

 

class cppclass

{

double sum( int x, int y )

{

return x + y;

}

string sum( string x, string y )

{

return toint( x ) + toint( y );

}

}

 

4.5 program Overloading OO nyelvekben

 

A 4.5 forrásszövegben definiált osztály példányosítása után a metódusait a példány minősített nevével érhetjük el (PName -> sum(10, 20)). Ezáltal a metódus két különböző verzióját is meghívhatjuk Amennyiben a sum/2 metódust két egész számmal hívjuk meg, az első, int-ekkel dolgozó változat fut le, string típusú paraméterek esetén a második ( 4.6 )

 

cppclass PName = new PName( );

int result1 = PName -> sum( 10, 20 );

int result2 = PName -> sum( "10", "20" );

 

4.6 program Túlterhelt metódus alkalmazása

 

Az overload metódus(ok) meghívásakor mindig az az ág fut, amelyik formális paramétereire „illeszkedik” a megadott aktuális paraméterlista.

4.3 megjegyzés Az OO programokban a mintaillesztést nem ugyanazon elvek mentén alkalmazzuk, mint a funkcionális nyelvekben. Ez a különbség abból ered, hogy a funkcionális paradigma használata merőben más gondolkodásmódot igényel a különböző problémák megoldása során…

 

A mintaillesztés, az overload technikához hasonló, de eltérő módon működik mint a funkcionális nyelvek mintákat használó függvényei. Ezekben a nyelvekben bármely függvény rendelkezhet több ággal (clause), és mindig a paraméterektől függően fut le valamely ága.

 

patterns( A ) ->

[ P1, P2 | Pn ] = [ 1, 2, 3, 4 ],

{ T1, T2, T3 } = { data1, data2, data3 },

case A of

{ add, A, B } -> A + B;

{ mul, A, B} -> A * B;

      { inc, A} -> A + 1;

    { dec, B } -> A - 1;

       _ -> {error , A}

end.

 

4.7 program Mintaillesztés case-ben - Erlang

 

let patterns a =

match a with

| ( "add", A, B) -> A + B

| ( "mul", A, B) -> A * B

| ( "inc", A) -> A + 1 //HIBA!

// Sajnos ezt a részt nem lehet F#-b an

// ez a nyelv nem ennyire megengedő

| _ -> ( "error", A) // Itt szintén baj van

…

 

4.8 program Mintaillesztés case-ben - F#

 

A mintaillesztést használja ki a case elágazás ( 4.7 programlista), az if, valamint az üzenet küldések során is minták alapján dönthető el, hogy melyik üzenet hatására mit kell reagálnia a fogadó rutinnak. Az üzenetküldésre később kitérünk.

 

receive

{ time, Pid } -> Pid ! morning;

{ hello, Pid} -> Pid ! hello;

_ -> io:format( "~ s~n", "Wrong message format" )

end

 

4.9 program Üzenetek fogadása - Erlang

 

A mintaillesztést tehát nem csak függvényekben, elágazásokban, vagy üzenetek fogadására, hanem változók, tuple, lista, és rekord adatszerkezetek kezelésére is felhasználhatjuk A 4.10 programlista a minták további alkalmazását bemutató példákat, és a példákhoz tartozó magyarázatokat tartalmazza.

 

{ A, abc } = { 123, abc }

%A = 123,

%abc illeszkedik az abc atomra

{ A, B, C } = { 123 , abc, bca }

%A = 123, B = abc, C = bca

%a mintaillesztéssikeres

{ A, B } = { 123, abc, bca }

%Hibás illeszkedés,

%mert nincs elegendő elem

%a jobb oldalon

A = true

%A-ba kötjük a true értéket

{ A, B, C } = { { abc, 123 }, 42, { abc, 123 } }

%Megfelelő illeszkedés, a

%változók sorba megkapják az

%{ abc, 123 }, a 42, és az { abc, 123 }

%elemeket

[ H|T ] = [ 1, 2, 3, 4, 5 ]

%A H változó felveszi az 1 értéket,

%a T a lista végét: [ 2, 3, 4, 5 ]

[ A, B, C|T ] = [ a, b, c, d, e, f ]

%Az A változóba bekerül az a atom,

%B-be a b atom, C-be a c atom, és T

%megkapja a lista végét: [ d, e, f ]

 

4.10 program Mintaillesztések - Erlang

 

Őr feltételek használata. A függvények ágait, az if, a case kifejezések ágait, a try blokkok, valamint a különböző üzenetküldő kifejezések ágait kiegészíthetjük őr feltételekkel, így szabályozva az ágak lefutását. A guard feltételek használata nem szükséges, de jó lehetőség arra, hogy a programok szövegét olvashatóbbá tegyük.

 

max( X, Y ) when X > Y -> X;

max( X, Y) -> Y.

 

4.11 program Őr feltétel függvény ágaihoz (clause) - Erlang

 

maximum x y

| x > y = x

= y

 

4.12 program Őr feltétel függvény ágaihoz (clause) - Clean

 

let max x y =

match x, y w ith

| a, b when a >= b -> a

| a ,b when a < b -> b

 

4.13 program Őr feltétel függvény ágaihoz (clause) - F#

 

A 4.11 példában a max/2 függvény az első ág őr feltételét használja fel arra, hogy kiválassza a paraméterei közül a nagyobbat. Ezt a problémát természetesen megoldhattuk volna egy if, vagy egy case kifejezés használatával is, de ez a megoldás sokkal érdekesebb.

 

f( X ) when ( X == 0 ) or ( 1/X > 2 ) ->

…

g( X ) when (X == 0) orelse (1/X > 2 ) ->

…

 

4.14 program Összetett őr feltételek - Erlang

 

f x

| x == 0 || 1/x > 2 =

…

 

4.15 program Összetett őr feltételek - Clean

 

Az őr feltételekben tetszés szerint használhatjuk az operátorokat, de arra mindenképpen ügyelnünk kell, hogy az őr eredménye logikai érték legyen (true/false). A feltétel lehet összetett, ekkor a részeit logikai operátorokkal tudjuk elválasztani egymástól 4.14.

If kifejezés

Mint azt tudjuk, minden algoritmikus probléma megoldható szekvencia, szelekció, és iteráció segítségével. Nincs ez másként akkor sem, mikor funkcionális nyelvekkel dolgozunk. A szekvencia kézenfekvő, mivel a függvényekben szereplő utasítások sorban, egymás után hajtódnak verge. Az iterációs lépések rekurzióval valósulnak meg, az elágazások pedig több ággal rendelkező függvények, vagy az if, és a case vezérlő szerkezetek formájában realizálódnak a programokban Az if őr feltételeket használ arra, hogy a megfelelő ága kiválasztásra kerüljön. Működése ha nem sokban, de kissé mégis eltér a megszokottól, mert nem csak egy igaz, valamint egy hamis ággal rendelkezik, hanem annyival, ahány őr feltételt szervezünk Minden egyes ágban egy kifejezéseket tartalmazó szekvencia helyezhető el, amely az adott őr teljesülésekor végrehajtódik ( 4.16 lista)

 

if

   Guard1 -> Expr_seq1;

   Guard2 -> Expr_seq2;

   …

end

 

4.16 program Az if kifejezés általános formája - Erlang

 

if Guard1 Expr_seq1 if Guard2 Expr_seq2

…

 

4.17 program Az if kifejezés általános formája Clean nyelven

 

let rec hcf a b =

if a = 0 then b

elif a < b then hcf a ( b - a )

else hcf ( a-b ) b

 

4.18 program F# példa if kifejezésre (legnagyobb közös osztó)

 

A funkcionális programok nagy részében inkább a case kifejezéseket használják a programozók, és sok nyelv is inkább a több ággal rendelkező elágazásokat támogatja.

 

Case kifejezés

Az elágazások egy másik változata szintén több ággal rendelkezik. A C alapú programozási nyelveknél megszokhattuk, hogy a több ágú szelekciós utasítások kulcsszava általában a switch ( 4.19 programlista), és az egyes ágakat vezeti be a case.

 

switch ( a )

{

case 1:     …   break;

case 2:     …   break;

…

default:   …break;

}

 

4.19 program A case kifejezés a C alapú nyelvekben

 

Az Erlang, valamit a Clean nyelvekben az elágazás a case kulcsszót követően tartalmaz egy kifejezést, majd az of szó után egy felsorolást, ahol a kifejezés lehetséges kimenetei alapján biztosan eldönthető, hogy melyik ág kerüljön kiválasztásra. Az egyes ágak tartalmaznak egy-egy mintát, amelyre a kifejezés (az Expr a 4.20 listában) egy várható eredményének illeszkednie kell (legalábbis illik valamelyik ágban szereplő mintára illeszkednie), ezután egy -> szimbólumot találunk, majd azok az utasítások következnek, amelyeket abban az ágban végre kell hajtani. Az elágazásban szervezhetünk „egy” alapértelmezett ágat is, melynek a sorát a _ -> formula vezeti be. Az _ jelre bármely érték illeszkedik. Ez azt jelenti, hogy a case utáni kifejezés értéke - bármi legyen az, akár hiba is - minden esetben illeszkedni fog erre az ágra 4.4 megjegyzés. Amennyiben nem akarjuk, hogy az elágazást tartalmazó függvény parciális működést mutasson, és gondosan szeretnénk megírni a programjainkat, ügyelve a kifejezés kiértékelése során felmerülő hibákra, akkor mindenképp készítsünk alapértelmezett ágat az elágazások végére...

 

case Expr of

Pattern1 -> Expr_seq1;

Pattern2 -> Expr_seq2;

…

end

 

4.20 program A case kifejezés általános formája Erlang nyelven

 

patterns Expr

| Expr == Pattern1 = Expr_seq1

| Expr == Pattern2 = Expr_seq2

| otherwise = Expr_seq3

 

4.21 program A case kifejezés általános formája Clean nyelven

 

match Expr w ith

| Pattern1 -> Expr_seq1

| Pattern2 -> Expr_seq2

 

4.22 program A case kifejezés általános formája F# nyelven

 

Az ágakat a ; zárja, kivéve az utolsót, vagyis az end szócska előttit Ide nem teszünk semilyen jelet, jelezve ezzel a fordító számára, hogy ez lesz az utolsó ág. Ennek a szabálynak a betartása az egymásba ágyazott case kifejezések használata mellett válik igazán fontossá, mivel az egymásba ágyazás során a case ágai helyett sokszor az end szó után kell (vagy nem kell) alkalmazni a ; jelet ( 4.23 példaprogram).

 

...

case Expr1 of

Pattern1_1 -> Expr_seq1_1;

Pattern1_2 -> case Expr2 of

Pattern2_1 -> Expr_seq2_1;

Pattern2_2 -> Expr_seq2_2;

end

end,

…

 

4.23 program Egymásba ágyazott case kifejezések Erlang nyelven

 

module modul47

import StdEnv

patterns a

| a == 10 = a

| a > 10 = patterns2 a

patterns2 b

| b == 11 = 1

| b > 11 = 2

Start = patterns 11

 

4.24 program Egymásba ágyazott case kifejezések Clean nyelven

 

match Expr w ith

| Pattern1_1 -> Expr_seq1_1

| Pattern1_2 -> match Expr2 w ith

| Pattern2_1 -> Expr_seq2_1

| Pattern2_2 -> Expr_seq2_2

 

4.25 program Egymásba ágyazott case kifejezések F# nyelven

 

4.5 megjegyzés A 4.25 listában látható példa használható, de nem egyezik meg az Erlang és a Clean változatokkal. Az ebben a példában szereplő beágyazott „ case” kifejezések esetén az F# fordító a behúzások alapján kezeli melyik minta melyik match -hez tartozik...

A 4.26 példában a case kifejezést egy, két ággal (clause) rendelkező függvénnyel kombináltuk A sum/2 a bemenetére érkező lista elemeit aszerint válogatja szét, hogy azok milyen formátumban helyezkednek el a listában. Ha az adott elem tuple, akkor az abban szereplő első elemet adja hozzá az összeghez (Sum). Abban az esetben, ha az elem nem egy tuple, hanem egy „szimpla” változó, akkor egyszerűen csak hozzáadja az eddigi futások során összegzett eredményhez. Minden, az előzőektől eltérő esetben, vagyis, ha a lista soron következő eleme nem illeszkedik a case első két ágára (branche), akor azt nem vesszük figyelembe, vagyis nem adjuk hozzá az összeghez.

4.6 megjegyzés Az angol terminológia a függvény ágakra a clause, míg a case ágaira a branche kifejezést használja. Ebben a bekezdésben ezt jelöltük, de a továbbiakban csak ott teszünk erre vonatkozóan megjegyzést, ahol feltétlenül szükséges…

A függvény két ágát arra használjuk, hogy az összegzés a lista utolsó elemének feldolgozása után mindenképpen megálljon, majd visszaadja az eredményt

 

sum( Sum, [ Head | Tail ] ) ->

case Head of

{ A, _} when is_ integer( A ) ->

sum( Sum + A, Tail );

B when is_ integer( B ) ->

 sum( Sum + B, Tail );

_ -> sum( Sum, Tail )

end;

sum( Sum, [] ) ->

Sum

 

4.26 program Elágazások használata - Erlang

Kivételkezelés

Bármely más paradigmához hasonlóan, a funkcionális nyelvekben is nagyon fontos szerepet kap a hibák, és a hibás működésből adódó kivételek kezelése. Mielőtt azonban a hibakezelés elsajátításába fognánk, érdemes elgondolkodni azon, hogy mit nevezünk hibának. A hiba a program egy olyan, nem kívánatos működése, amire a program írásakor nem számítunk, de annak futása alatt jelentkezhet (és legtöbbször szokott is, természetesen nem a tesztelés, hanem a program bemutatása során  .).

4.7 megjegyzés A szintaktikai és szemantikai hibákat a fordítóprogram már fordítási időben kiszűri, így ezek nem is okozhatnak kivételt. A kivételeket legtöbbször az IO műveletek, a file és memória kezelése, valamint a felhasználói adatcserék idézik elő...

Amennyiben felkészülünk a hibára, és előfordulásakor kezeljük, az már nem is hiba, hanem egy kivétel, amivel a programunk meg tud birkózni

 

try függvény / kifejezés of

Minta [ when Guard1 ] -> blokk;

Minta [ when Guard2 ] -> blokk;

…

catch

Exceptiontípus:M inta [ when ExGuard1 ] -> utasítások;

Exceptiontípus:M inta [ when ExGuard2 ] -> utasítások;

…

after

utasítások

end

 

4.27 program Try-catch blokk - Erlang

 

let függvény [paraméter, …] =

try

try utasítások

wit h

| :? Exceptiontípus as ex

[ when Guard1 ] -> utasítások

| :? Exceptiontípus as ex

[ when Guard2 ] -> utasítások

finally

utasítások

 

4.28 program Kivételkezelés, try-finally blokk F# nyelven

 

A hibák kezelésének egyik ismert módja a több ággal (clause) rendelkező függvények használata, a másik az adott nyelvben rendelkezésre álló kivétel kezelők alkalmazása 4.27.

A több ággal rendelkező függvények a hibák egy kis részét megoldják, ahogy ezt a 4.29 programlistában láthatjuk, de lehetőségeik korlátozottak. Az osszeg/1 függvény össze tud adni két számot tuple, vagy lista formában érkező adatokból. Minden más esetben 0-át ad vissza, de hibával leáll, ha a beérkező adatok típusa nem megfelelő (pl.:string, vagy atom)

4.8 megjegyzés Ezt a problémát kezelhetnénk őr feltételek bevezetésével, vagy újabb függvény ágak hozzáadásával, de nem a végtelenségig Lehet, hogy előbb-utóbb megtalálnánk az összes olyan inputot, melyek hatására a programunk helytelen működést produkál, de sokkal valószínűbb az, hogy nem gondolnánk minden lehetőségre, és a legnagyobb körültekintés mellett is maradnának hibák a programban…

A függvény ágak készítése mellett sokkal biztonságosabb, és ráadásul érdekesebb megoldást kínál a kivételkezelés. A technika lényege, hogy a hibák lehetőségét magában hordozó programrészeket kivételkezelő blokkban helyezzük el, majd a kivétel létrejöttekor kezeljük azokat, a blokk második részében elhelyezett utasításokkal.

4.9 megjegyzés A kivételek feldobását mi is kikényszeríthetjük a throw kulcsszó használatával, de mindenképpen kezelni kell azokat, különben a futtatórendszer, vagy rosszabb esetben az operációs rendszer fogja kezelni őket, és ez a lehetőség nem kimondottan elegáns…

 

osszeg ( { A, B } ) ->

A + B;

osszeg ( [ A, B ] ) ->

A + B;

osszeg( _ ) ->

0.

 

4.29 program Több féle paraméter kezelése - Erlang

 

A hibát természetesen nem elég csak elkapni, kezelni is kell tudni Sokszor az is elegendő, ha megpróbáljuk a rendszer által adott üzeneteket elfogni, majd formázottan kiírni a képernyőre, hogy a programozó ki tudja azt javítani, vagy a felhasználó értesüljön róla, és ne próbálja ugyanazt újra és újra elkövetni ( 4.30 ).

 

kiir( Data ) ->

try

io:f ormat( "~ s~n", [ Data ] )

catch

H1:H2 ->

io:fo rmat ( "H1:~w~n H2:~w~n Data:~w~n",

[H1 , H2 , Data ] )

end

 

4.30 program A kivétel okának felderítése a catch blokkban - Erlang

 

A 4.30 programban a kiir/1 függvény a bemenetére érkező szöveget kiírja a képernyőre A paraméter típusa nincs meghatározva, de csak szöveges adatot (string) képes kiírni a format függvényben elhelyezett "~s" miatt. A kivételkezelő alkalmazása mellett a függvény nem megfelelő paraméter esetén sem áll meg, hanem megmutatja a rendszertől érkező hibaüzeneteket, melyek a VAR1:VAR2 mintára illeszkednek.

4.10 megjegyzés Amennyiben nem érdekes a rendszer üzeneteinek tartalma, használhatjuk a _:_ mintát is az elkapásukra, így a fordítóprogram nem hívja fel a figyelmünket minden fordításkor arra a tényre, hogy a mintában szereplő változókat nem használjuk, csak értéket adtunk nekik…

A 4.30 programban látható kivételkezelő ekvivalens a 4.31 programban található változattal. Ebben a verzióban a try után áll a kifejezés, vagy az utasítás, ami hibát okozhat, majd az of kulcsszó. Az of után a case-hez hasonlóan mintákat heyezhetünk el, melyek segítségével feldolgozhatjuk a try-ban elhelyezett kifejezés értékét.

 

try funct( Data ) of

Value -> Value

_ -> error1

catch _:_ -> error2

end

 

4.31 program Kivételek kezelése mintákkal – Erlang

 

let divide x y =

try

   Some( x / y )

wit h

   | :? System.DivideByZeroException as ex ->

printf n "Exception! %s " ( ex.Message ); None

 

4.32 program Példa kivételkezelésre F# nyelven

 

Az after kulcsszót akkor használhatjuk, ha a program egy adott részét mindenképpen le szeretnénk futtatni, a kivételek keletkezésétől függetlenül. Az after blokkjában elhelyezett részekre a try blokkban lévő utasítások hibás, valamint hibátlan futása után is sor kerül.

 

try

raise Invalid Process ( “Raising_Exn" )

wit h

| InvalidProcess( str ) -> printf "%s \n" str

 

4.33 program Kivételek dobása F# nyelven

 

A mechanizmus jól használható olyan esetekben, ahol az erőforrásokat (file, adatbázis, process, memória) hiba esetén is be kell zárni, vagy le kell állítani

 


Összetett adatok

Rendezett n-esek

Tuple. Az első szokatlan adatszerkezet a rendezett n-es, vagy más nevén a tuple Az n-esek tetszőleges számú, nem homogén elemet tartalmazhatnak (kifejezést, függvényt, gyakorlatilag bármit) A tuple elemeinek a sorrendje, és elemszáma létrehozás után kötött, viszont tetszőleges számú elemet tartalmazhatnak.

5.1 megjegyzés A tuple elemszámára vonatkozó megkötés nagyon hasonlít a statikus tömbök elemszámánál megismert megkötésekhez. Egyszerűen arról van szó, hogy tetszőleges, de előre meghatározott számú elemet tartalmazhatnak…

Olyan esetekben érdemes tuple adatszerkezetet használnunk, mikor egy függvénynek nem csak egy adattal kell visszatérnie, vagy, ha egy üzenetben egynél több adatot kell elküldenünk. Az ilyen, és ehhez hasonló esetekben az adatokat egyszerűen be tudjuk csomagolni ( 5.1 programlista).

 

– {A, B, A + B} egy rendezett n-es, ahol a két első elem tartalmazza egy összedó kifejezés két operandusát, a harmadik elem pedig maga a kifejezés.

 

– {query, Function, Parameters} egy tipikus üzenet elosztott programok esetén, ahol az első elem az üzenet típusa, a második a függvény, amelyet futtatni kell, a harmadik elem pedig a függvény paramétereit tar- talmazza.

 

5.2 megjegyzés Arra hogy az átadott függvény látszólag csak egy változó, a -kalkulusról és a magasabb rendű függvényekről szóló rész magyarázatot ad. Ez a technika gyakori a funkcionális programozási nyelvek esetében, és mindennapos a mobil kódok használatát támogató rendszerekben...

 

– {lista, [Head|Tail]} egy olyan tuple, mely egy lista szétbontását teszi lehetővé Igazság szerint nem a tuple az, ami a listát szétszedi első elemre és egy listára, mely a lista végét tartalmazza. A tuple csak leírja az adatszerkezetet, mely a lista mintaillesztő kifejezést tartalmazza.

 

Vizsgáljuk meg a 5.1 programot, amely egy rendezett n-est használ az adatok megjelenítésére.

 

-module( osszeg ).

-export ( [ osszeg / 2, teszt / 0 ] ).

osszeg ( A, B ) ->

{ A, B, A + B }.

 

teszt( ) ->

io:format ( "~d~n", [ osszeg ( 10, 20 ) ] ).

 

5.1 program Tuple használata Erlang nyelven

 

module osszeg

import StdEnv

 

osszeg a b = ( a, b, a+b )

 

teszt = osszeg 10 20

 

Start = teszt

 

5.2 program Tuple használata Clean nyelven

 

let osszeg a b = ( a, b, a + b )

 

5.3 program Tuple készítése F# nyelven

 

Az osszeg/2 függvény nem csak az eredményt adja vissza, hanem a kapott paramétereket is, melyet a teszt/0 függvény kiír a képernyőre.

Figyeljük meg, hogy az osszeg/2 függvény nem a megszokott egy elemű visszatérési értékkel rendelkezik. Természetesen más programozási technológiák esetén is definiálhatunk olyan függvényeket, melyek listákkal, vagy más összetett adattípussal térnek vissza, de a tuple-höz hasonló adatszerkezet, melyben nem típusosak az elemek, nem sok van, talán csak a halmaz, de ott az elemek sorrendje és száma nem kötött, és a használata is bonyolultabb a rendezett n-esekénél. Egy másik felhasználási módja a tuple szerkezetnek, amikor több ággal rendelkező függvények ágaiban - valamilyen praktikus okból - szeretnénk megtartani az aritást, vagyis a paraméterek számát Ilyen ok lehet a hibakezelés, valamint az általánosabban felhasználható függvények írásának a lehetősége.

 

-module( osszeg ).

-export( [ osszeg /1 ] ).

 

osszeg( { A, B } ) -> A + B;

osszeg( [ A, B ] ) -> A + B;

osszeg(_) ->

0.

teszt( ) -> io:fo rmat( "~d~n~d~n", [ osszeg ( { 10, 20 } ), osszeg ( [ 10, 20 ] ) ] ).

 

5.4 program Tuple több függvény ágban - Erlang

 

A 5.4 programlistában, az osszeg/1 függvény ezen változatában tuple, valamint lista formátumban kapott adatokat is fel tudunk dolgozni. A függvény harmadik ága kezeli a hibás paramétereket, a (_) jelentése az, hogy a függvény az előző ágaktól eltérő, bármilyen egyéb adatot kaphat.

Ennél a verziónál csak abban az esetben lehet a függvénynek több ága, ha az aritása nem változik. Fordítsuk le a programot, majd hívjuk meg különböző tesztadatokkal Láthatjuk, hogy a függvény az első két ágnak megfelelő adatok esetén a helyes eredménnyel tér vissza, egyéb adatokkal való paraméterezéskor viszont 0-át ad eredményül. Ahogy a kivételkezelésről szóló részben már említettük, ez egy rendkívűl egyszerű, és bevált módja a hibakezelésnek. Több ággal rendelkező függvények esetén gyakran használják az utolsó ágat, és az "_" paramétert arra, hogy a függvény minden körülmények között megfelelően működjön.

 

Rekord

 

A rekord a tuple adatszerkezet névvel ellátható változata olyan könyvtá- ri függvényekkel „felvértezve”, melyek a mezők, vagyis a rekord adatainak elérését segítik.

 

{szemely, Nev, Eletkor, Cim}

 

5.5 program Nevesített tuple – Erlang

 

Az 5.6 programlistában egy tipikus rekord szerkezetet láthatunk, melynek a neve mellett van két mezője. A rekord hasonlít egy olyan tuple struktúrára, ahol a tuple első eleme egy atom. Amennyiben ebben a tuple-ben az első elem atom, és megegyezik egy rekord nevével, a rekord illeszthető a tuple-ra, és fordítva. Ez azt jelenti, hogy függvények paraméter listájában, az egyik típus formális, a másik aktuális paraméterként illeszthető egymásra. A rekordokat deklarálni kell ( 5.6 programlista), vagyis a modulok elején be kell vezetni a típust Itt meg kell adni a rekord nevét, valamint a mezőinek a neveit. A mezők sorrendje nem kötött, mint a tuple-ben. A rekord mezőire irányuló értékadás során a rekord egyes mezői külön-külön is kaphatnak értéket. Ezt a mechanizmust rekord update-nek nevezzük ( 5.14 ).

 

-record( Nev, { mezo1, mezo2, ..., mezo } ).

-record( ingatlan, {ar = 120000, megye, hely = "Eger" } )

 

5.6 program Rekord – Erlang

 

:: Ingatlan = { ar :: Int,

    megye :: String,

        hely :: String

         }

ingatlan1 :: Ingatlan

ingatlan1 = { ar = 120000,

   megye = "Heves",

       hely = "Eger" }

 

5.7 program Rekord Clean nyelven

 

type nev = { mezo1 : típus;

         mezo2 : típus;

    …   mezo : típus }

 

type ingatlan = { ar : int;

         megye : string;

             hely : string }

 

5.8 program F# rekord definíció

 

A 5.6 programban a második rekord definíció első mezője, az ar mező alapértelmezett értékkel rendelkezik, míg a megye nevű mező nem kapott értéket. Ez megszokott eljárás rekordok definíciója esetén, mert segítségével azok a mezők, melyek kötelező kitöltésűek, mindenképpen kapnak értéket. Természetesen az alapértelmezett érték bármikor felülírható. A rekordokat köthetjük változókba ahogy azt az 5.9 programlistában láthatjuk. A rec1/0 függvényben az X változóba kötöttük az ingatlan rekordot. A rekord alapértelmezett értékkel rendelkező mezői megtartják az értéküket, azok a mezők viszont, amelyek nem kaptak a definíció során kezdőértéket, üresek maradnak.

5.3 megjegyzés Az értékkel nem rendelkező mezők hasonlóak az OO nyelvek listáinál, és rekord mezőinél használt NULL értékű elemekhez…

A rec2/0 függvényben található értékadásban frissítettük a rekord ar mezőjét, valamint értéket adtunk a megye nevű mezőnek, így ez a függvény az értékadás, és a rekord frissítés műveletét is bemutatja. A rec3/3 függvény az előzőek általánosítása, ahol a paraméterlistában kapott adatokkal lehet a rekord mezőit kitölteni.

 

-module( rectest ).

-export( [ rec1 / 0, rec2 / 0, rec3 / 3 ] ).

-record( ingatla n, { ar = 120000, megye, hely = "Ege r" } ).

 

rec1() -> R1 = #ingatlan{}.

 

rec2() ->

R2 = #ingatlan{ ar = 110000, megye = "Heves" }.

 

rec3( Ar, Megye, Hely ) ->

R3 = #ingatlan{ ar = Ar, megye = Megye, hely = Hely }.

 

5.9 program Tuple és rekord - Erlang

 

type ingatlan = { ar : int; megye : string; hely : s t r i ng }

 

letrec1 =

let R1 = { ar = 12000; megye = "Heves"; hely = "Eger" } R1

 

letrec2 ar megye hely =

letR2 = { ar = ar; megye = megye; hely = hely } R2

 

5.10 program Tuple és rekord - F#

 

5.4 megjegyzés A rekordok sokkal általánosabb felhasználásúvá teszik a függvényeket és az adattárolást, mivel segítségükkel a függvény paraméterek száma bővíthetővé válik.

Mikor a függvény paramétere egy rekord, a függvény paraméterszáma sem kötött. A rekordot a definícióban kiegészíthetjük újabb mezőkkel, ezzel bővítve a függvény paramétereinek a számát…

 

-module ( rectest ).

-export( [ writerec / 1 ] ).

-record{ kedve nc, { nev = "Bloki", tulaj } }.

 

writerec( R ) ->

io:format( "~s", [ R#kedvenc.ne v ] ).

 

5.11 program Rekord update - Erlang

 

module rectest

import StdEnv

 

:: Tula j = { tnev :: String,

    eletkor :: Int }

:: Kedvenc = { knev :: String, tulaj :: Tulaj }

 

tulaj1 :: Tula j

tulaj1 = { tne v = "Egy_Tula j", eletkor = 10 }

 

kedvenc1 :: Kedvenc

kedvenc1 = {knev = "Bodri", tulaj = tulaj1 }

 

rectest r = r.tnev

Start = rectest kedvenc1.tulaj

 

5.12 program Rekord update - Clean

 

type kedvenc = {  nev : s t r in g; tulaj : string }

let writerec ( r : kedvenc ) = printfn "%s" r.ne v

 

5.13 program Rekord update - F#

 

Természetesen a rekord mezőire egyesével is lehet hivatkozni, ahogy azt az 5.11 programlistában láthatjuk. A writerec/1 függvény egy rekordot kap paraméterként, majd az első mezőjét kiírja a képernyőre.

 

-module( rectest ).

-export( [ set / 2, caller / 0 ] ).

-record( ingatla n, { ar, megye , hely } ).

 

set(# ingatlan{  ar = Ar, megye = Megye } = R ) ->

R#ingatlan{ hely = Hely}.

 

caller() -> set( { 1200000, "BAZ" }, "Miskolc" ).

 

5.14 program Rekord update - Erlang

 

Az 5.14 programlista már a funkcionális nyelvek világában is a „varázslat” kategóriába tartozik. A set/1 függvény a paraméterlistájában látszólag egy értékadást tartalmaz, de ez valójában egy mintaillesztés, amely során a caller/0 függvényben egy rekordot hozunk létre, mjd ellátjuk adatokkal. A set/2 függvény második paramétere arra szolgál, hogy a függvény törzsében a hely mező is értéket kaphasson egy egyszerű értékadás során.

 


Függvények és rekurzió

Függvények készítése

Ahogy azt korábban említettük, a funkcionális programok moduljaiban függvényeket, és egy kezdeti kifejezést definiálunk, majd egy kezdeti kifejezés segítségével elindítjuk a kiértékelést  Természetesen ez a kijelentés nem vonatkozik a könyvtári modulokra, ahol több, vagy akár az összes függvény meghívását szeretnénk lehetővé tenni a modul külvilága számára. Mivel minden funkcionális nyelvi elem visszavezethető a függvényekre, - egyes nézetek szerint minden függvény - meg kell ismerkednünk a különböző változatokkal, és azok használatával. A függvénynek rendelkeznie kell névvel, paraméterlistával, és függvény törzzsel.

 

funName( Param1_1, …, Param1_N )

when Guard1_1, …, Guard1_N ->

FunBody1;

funName( Param2_1 , …, Param2_N )

when Guard2_1, …, Guard2_N ->

FunBody2 ;

…

funName( ParamK_1, ParamK_2, …, ParamK_N ) ->

FunBodyK

 

6.1 program Erlang függvények általános definíciója

 

function args

| guard1 = expression1

| guard2 = expression2

where

function args = expression

 

6.2 program Clean függvények általános definíciója

 

Ezek a részek elengedhetetlenek, de kiegészíthetjük őket újabbakkal. A függvénynek lehet őr feltétele, valamint több ággal is rendelkezhet Az ágakat clause-nak nevezzük. Természetesen az ágak is tartalmazhatnak őr feltételeket is.

 

//Nem-rekurzív

let funName Param1_1 ...

Param1_N [ : return-ty pe ] = FunBody1

 

//Rekurzív

let rec funName Param2_1 …

Param2_N [ : return-ty pe ] = FunBody2

 

6.3 program F# függvények általános definíciója

 

A neve azonosítja a függvényt. A név atom típusú, kis betűvel kezdődik, valamint nem tartalmazhat szóközt. A függvénynek lehet több aktuális paramétere, de írhatunk paraméterrel nem rendelkező függvényeket is Erlang esetén a paraméterlistát határoló zárójelekre ekkor is szükség van, a Clean és az F# nyelvben nincs ilyen megkötés. A függvény törzse írja le azt, hogy mit kell a függvény meghívásakor végrehajtani. A törzs tartalmazhat egy, vagy több utasítást, melyeket az adott nyelvre jellemző szeparátor segítségével választunk el egymástól. A szeparátor általában vessző (,), vagy pontosvessző (;).

 

Erlang-ban a függvény törzset a ’.’zárja le, több ág esetén az ágakat ; választja el egymástól.

 

f( P1, P2 ) ->

P1 + P2.

 

g( X, Y ) ->

f( X, Y ).

 

h () ->

ok.

 

6.4 program Erlang függvények

 

f p1 p2 = p1 + p2.

g x y = f x y

h = "ok"

 

6.5 program Clean függvények

 

let f p1 p2 = p1 + p2

let g x y = f x y

let h = "ok"

 

6.6 program F# függvények

 

Rekurzív függvények

Rekurzió. A függvények természetesen meghívhatnak más függvényeket, vagy saját magukat Ezt a jelenséget, mikor egy függvény magát hívja, rekurziónak nevezzük. A rekurzió imperatív és OO nyelvekben is jelen van, de használata számos problémát okozhat, mivel a rekurzív hívások száma erősen korlátozott. A funkcionális nyelvekben a függvények futtatása, vagyis a verem kiértékelő rendszer teljesen eltérő a nem funkcionális nyelvek fordító programjainál megismerttől. Abban az esetben, ha a függvényben szereplő utolsó utasítás a függvény saját magára vonatkozó hívása - és ez a hívás nem szerepel kifejezésben - a rekurzív hívások száma nem korlátozott. Ha számos egymást hívó rekurzív függvény létezik, és minden rekurzív hívás farok-rekurzív, akkor a hívások nem „fogyasztják” a verem területet. A legtöbb általános célú funkcionális programozási nyelv megengedi a korlátlan rekurziót, amellett, hogy Turing-teljes marad a kiértékelése.

 

int n = 10;

do

{

     Console.WriteLine( "{0}", n )

     n--;

}

while( n >= 0 )

 

6.7 program Imperatív do-while ciklus

 

A rekurzió funkcionális nyelvekben azért nagyon fontos eszköz, mert más lehetőség nem nagyon kínálkozik az ismétlések megvalósítására, mivel a ciklusok teljes mértékben hiányoznak

 

let f =

let mutable n = 10

while( n >= 0 ) do

printfn "%i" n

n <- n - 1

 

6.8 program F# do-while ciklus

 

Rekurzív ismétlések. A 6.9 programban láthatjuk, hogy miként lehet a 6.7 programban bemutatott C# nyelvű do-while ciklushoz hasonló ismétlés programját előállítani. A dowhile/1 függvény két ággal rendelkezik. Az első ág minden lefutáskor csökkenti a paraméterként kapott szám értékét. Ezzel közelítünk a nulla felé, mikor is a második ág fut le, ami visszaadja a nulla értéket. Az első ágban a kiíró utasítást azért vezettük be, hogy láthassuk az egyes futások eredményét Ilyen ismétléseket nem szoktunk használni, a példa is csak arra jó, hogy megmutassa a párhuzamot a ciklusok és a rekurzív ismétlések között. A gyakorlatban inkább listák feldolgozására, vagy szerverek tevékeny várakozásának a megvalósítására használjuk ezt a fajta ismétlő szerkezetet. A listák kezelésére, és egyszerű szerver alkalmazások készítésére láthatunk példákat a későbbi fejezetekben.

 

-module( rekism ).

-export( [ dowhil e / 1 ] ).

 

dowhile( N ) ->

     N0 = N - 1,

     io:fo rmat( "~w~n", [ N0 ] ),

     repeat( N0 );

dowhile( 0 ) ->

     0.

 

6.9 program Ismétlés rekurzióval – Erlang

 

A rekurziót használhatjuk az imperatív nyelvekben alkalmazott vezérlő szerkezetek, és alapvető programozási tételek implementálására.

 

let rec do while n =

match( n - 1 ) with

| 0 -> printfn "0"

| a -> printf n "%i " a

dowhile( n - 1)

 

6.10 program Ismétlés rekurzióval - F#

 

Ez egy igen sa játos megközelítése a rekurziónak, de nem példa nélküli, ezért szerepeljen itt is egy megvalósítása ( 6.11 programlista).

 

osszeg = 0;

for( i = 0; i < max; i++ )

{

     osszeg += i;

}

 

6.11 program Összegzés C nyelven

 

for( I, Max, Sum )

when I < Max ->

     for( I + 1, Max, F, Sum + I );

for( I, Max, Sum ) ->

     Sum.

 

6.12 program Összegzés Erlang nyelven

 

let sum i max =

let mutable sum0 = 0

for j = i to max do

     sum0 <- sum0 + j

sum0

 

6.13 program Összegzés F#-ban

 

let rec sum i max =

match i with

| i when i < max -> ( sum ( i + 1 ) max ) + i

| _ -> i

 

6.14 program Összegzés F#-ban rekurzívan

 

Magasabb rendű függvények. A magasabb rendű függvények talán a legérdekesebb konstrukciók a funkcionális nyelvek eszköztárában. Segítségükkel függvény prototípusokat - igazság szerint kifejezéseket - adhatunk paraméterként függvények formális paraméterlistájában. Erlang nyelvi környezetben arra is lehetőségünk van, hogy függvényeket adjunk át változókba kötve, majd az így megkonstruált változókat függvényként alkalmazzuk.

6.1 megjegyzés. A magasabb rendű függvények, és egyáltalán a funkcionális programozási nyelvek alapja a Lambda-kalkulus...

6.2 megjegyzés A magasabb rendű függvények üzenetekbe csomagolása, és elküldése távoli rendszerek számára olyan mértékű dinamizmust biztosít az üzenetküldéssel rendelkező funkcionális nyelveknek, melyeket az imperatív rendszerek esetében ritkán találunk meg.

Lehetőségünk van a feldolgozásra szánt adatokat, és az azok feldolgozását végző függvényeket is egy üzenetbe csomagolva elküldeni a másik fél, vagy program számára hálózaton, vagy közös memória használata mellett.

Így a kliens-szerver alkalmazásokat teljes mértékben általánosíthatjuk, ami lehetővé teszi a funkcióval való paraméterezésüket. A funkcionális nyelvekben a „Minden függvény...” kezdetű mondat a magasabb rendű függvények által értelmet nyerhet azok számára is, akik ezidáig csak OO és imperatív nyelvi környezetben dolgoztak.

 

caller() ->

     F1 = fun( X ) -> X + 1 end

 

     F2 = fun( X, inc ) -> X + 1;

( X, dec ) X - 1 end

 

F2( F1( 10 ), inc ).

 

6.15 program Függvény kifejezések - Erlang

 

let caller() =

     let f1 = ( fun x -> x + 1 )

     let f2 = ( fun x exp ->

match exp with

| "inc" -> x + 1

| "dec" -> x - 1 )

 

f2 ( f1 10 ) "i nc"

 

6.16 program Függvény kifejezések - F#

 

A 6.15 példában az első függvényt az F1 nevű változóhoz rendeltük hozzá Az F2 változóba az előzőhöz hasonló módon egy több ággal rendelkező függvényt kötöttünk, ami vagy megnöveli, vagy lecsökkenti eggyel az első paraméterében kapott értéket, attól függően, hogy inc, vagy dec az első paraméterként megadott atom.

 

6.3 megjegyzés A magasabb rendű függvények rendelkezhetnek több ággal, mely ágak attól függően futnak le, hogy melyik ágra illeszkedő paraméterrel hívtuk meg a függvényt. Az ágakat ;-vel választjuk el egymástól, és az ágak kiválasztása mintaillesztéssel történik…

Vizsgáljuk meg a 6.15 programlistát. A listában szereplő modul caller/0 függvényét meghívva, a futás eredménye 12 lesz, mivel az F1(10) megemeli az értéket 11-re, majd behelyettesíti a 11-et az F2(11, inc) hívásnál, ami megnöveli a kapott értéket 12-re

6.4 megjegyzés Természetesen ez a program nem indokolja a magasabb rendű függvények alkalamazását, igazság szerint a „hagyományos” változat sokkal átláthatóbb.

Ismertetésének az egyetlen oka, hogy szemléletesen bemutatja ennek a különleges nyelvi konstrukciónak a használatát. A magasabb rendű függvények lehetnek más függvények paraméterei - itt a függvény prototípussal paraméterezünk - , vagy elhelyezhetjük őket lista kifejezésekben, ami szintén egy érdekes felhasználási terület Természetesen a lista kifejezések használatáról később szót ejtünk. A függvénnyel való paraméterezés segítségünkre van abban, hogy teljesen általános függvényeket, vagy akár modulokat hozzunk létre. Erre a felhasználási módra egyszerű példát láthatunk a 6.17 programban.

 

-module( lmd ).

-export( [ use / 0, funct /2 ] ).

 

funct( Fun, Data ) ->

     Fun( Data );

funct( Fun, DataList ) when is_list( DataList ) ->

     [ Fun( Data ) || Data <- DataList ].

 

use() ->

     List = [ 1, 2, 3, 4 ],

     funct( fun( X ) -> X + 1 end, List ),

     funct( fun( X ) -> X - 1, 2 ).

 

6.17 program Magasabb rendű függvények modulja - Erlang

 

//a "use" foglalt kulcsszó, helyette van "funct"

 

let funct1 fn data = fn data

 

let funct2 fn data List =

     match dataList with

     | h :: t -> List.map fn dataList

 

let funct() =

     let List = [ 1; 2; 3; 4 ]

     ( funct2( fun x -> x + 1 ) List ), ( funct1 ( fun x -> x + 1 ) 2 )

 

//alternative megoldás:

let funct() =

     let List = [ 1; 2; 3; 4 ]

     funct2( fun x -> x + 1 ) List

     funct1( fun x -> x + 1 ) 2

 

6.18 program Magasabb rendű függvények modulja - F#

 

A magasabb rendű függvényeket - az „egyszerű” függvények mintájára – egymásba ágyazhatjuk ( 6.20 példa), valamint ezek is rendelkezhetnek több ággal, ahogy ezt az egyszerű függvényeknél láthattuk.

 

fun( fun( X ) -> X - 1 end ) -> X + 1 end.

 

6.19 program Egymásba ágyazott függvények - Erlang

 

let caller = ( fun x -> ( fun x -> x - 1 ) x + 1 )

 

6.20 program Egymásba ágyazott függvények - F#

 

Függvény kifejezések A függvényekre hivatkozhatunk a nevükből, és az aritásukból képzett párossal is Az ilyen függvény kifejezésekre ( 6.23 programlista) tekinthetünk úgy, mint egy függvényre mutató referenciára.

 

-module( funcall ).

-export( [ caller / 0, sum / 2 ] ).

 

sum( A, B ) ->

A + B.

caller() ->

F = fun sum / 2,

F( 10, 20 ).

 

6.21 program Függvény referencia - Erlang

 

summa a b = a+b

 

caller = f 10 20

where f x y = summa y x / 2

 

6.22 program Függvény referencia - Clean

 

A 6.23 példaprogramban a sum/2 függvényre a caller/0 függvényben úgy hivatkozunk, hogy egy változóba kötjük, és a változó nevét felhasználva hívjuk meg a megfelelő paraméterekkel.

 

let sum a b = a + b

 

let caller =

letf = sum

f 10 20

 

6.23 program Függvény referencia - F#

 

Ezt a megoldást alkalmazhatjuk függvények paraméter listájában is, valamint olyan esetekben, ahol függvények egy halmazából kell kiválasztani azt, amit éppen meg szeretnénk hívni. Ahhoz, hogy teljes mértékben megértsük a párhuzamot a két változat között, írjuk át az előző ( 6.23 ), függvény kifejezést használó változatot úgy, hogy a caller/0 függvényben szereplő F = sum/2 kifejezést kibontjuk.

 

-module( funexp ).

-export( [ caller1 / 0, caller2 / 0 ] ).

 

sum( A, B ) ->

A + B.

 

caller1()->

F = fun( V1, V2 ) ->